ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖ តម្លៃសាំងធម្មតា ធ្លាក់ចុះ ២០០ រៀល ដែលចាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែតុលា រហូតដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ។
Sokli
- 500

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖ «តម្លៃលក់រាយសម្រាប់ប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣ នឹងចុះមក ៤ ៥៥០ រៀល/លីត្រ សម្រាប់សាំងធម្មតា និង ៤ ៨៥០/លីត្រ សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត»។