ប្រហែលជាមានបងប្អូនខ្លះមិនទាន់ដឹងទេ! វិធីធម្មជាតិងាយៗក្នុងការកម្ចាត់សត្វអាសិរ្ពិស ! ជួយចែករំលែកឱ្យបងប្អូនយើងដឹងផង

0
343

ប្រហែលជាមានបងប្អូនខ្លះមិនទាន់ដឹងទេ! #វិធីធម្មជាតិងាយៗក្នុងការកម្ចាត់សត្វអាសិរ្ពិស! ជួយចែករំលែកឱ្យបងប្អូនយើងដឹងផង

វិធីធម្មជាតិងាយៗក្នុងការកម្ចាត់សត្វអាសិរ្ពិស
-វត្ថុធាតុដើម៖ សំបកក្រូចសេីច
-វិធីធ្វើ៖ ចិតសំបកក្រូចសើចស្ដើងៗ
-វិធីប្រើប្រាស់៖ យកទៅដាក់នៅកន្លែងកៀនកោះផ្សេងៗក្នុង ឬក្រៅគេហដ្ឋាន។

កំណត់ចំណាំ

វាអាចបណ្តេញសត្វអាសិរ្ពិសបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។